پاورپوینت نما ونماسازی

پاورپوینت نما ونماسازی

پاورپوینت نما ونماسازی خلاصه ای از محصول: نما در لغت نامه دهخدا به معنای صورت ظاهری هر چیزی، آنچه که در معرض دید و برابرچشم است، آنچه از بیرون سوی دیده می شود، منظره خارجی بنا و عم ...

پاورپوینت مرمت سرای وزیر قزوین

پاورپوینت مرمت سرای وزیر قزوین

پاورپوینت مرمت سرای وزیر قزوین فهرست مطالب:   مقدمه فرضیه فصل اول : موقعیت جغرافیایی فصل دوم : تاریخچه قزوین تاریخچه سرای وزیر و پیرامونش فصل سوم : نگاهی سازهای به بنا آسیبهای ...

پاورپوینت مرمت خانه امتیاز

پاورپوینت مرمت خانه امتیاز

پاورپوینت مرمت خانه امتیاز خلاصه ای از محصول: اطلاعات جمع آوری شده از منابع مختلف اطلاعات ذیل از میراث فرهنگی در ارگ گرفته شده است. ساختمان دانشگاه آزاد (رشته معماری)               ...

پاورپوینت مرمت حمام صفا

پاورپوینت مرمت حمام صفا

پاورپوینت مرمت حمام صفا خلاصه ای از محصول: طرح مسئله:                 با  توجه به ارزش  های تاریخی و کاربری که  حمام حاج محمد رحیم خان  داشته است چه پیشنهادی را در جهت شناخت و مرمت ...

پاورپوینت مرمت چهلستون قزوین

پاورپوینت مرمت چهلستون قزوین

پاورپوینت مرمت چهلستون قزوین خلاصه ای از محصول: فصل اول :مطالعه شناخت بنا معرفی استان قزوین واقلیم آن قَزوین شهری در استان قزوین در ایران است. این شهر مرکز این استان و نیز مرکز شهر ...

پاورپوینت مرمت بنای سعدالسلطنه قزوین

پاورپوینت مرمت بنای سعدالسلطنه قزوین

پاورپوینت مرمت بنای سعدالسلطنه قزوین سرای سعدالسلطنه سرای سعدالسلطنه به دستور سعدالسلطنه (متوفی۱۳۲۵ ه. ق )حاکم وقت قاجاریه قزوین ساخته شد ارزشمند ترین قسمت این بنا چهار سوق آن است ...

پاورپوینت مرمت بازار زنجان

پاورپوینت مرمت بازار زنجان

پاورپوینت مرمت بازار زنجان مقدمه                                                                                                 تاریخچه استان زنجان اقلیم و آب و هوا اوضاع جغرافیای ...

%d9%be%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%be%d9%88%db%8c%d9%86%d8%aa-%d9%86%d9%85%d8%a7-%d9%88%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c

پاورپوینت نما ونماسازی خلاصه ای از محصول: نما در لغت نامه دهخدا به معنای صورت ظا ...

%d9%be%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%be%d9%88%db%8c%d9%86%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d9%85%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d9%82%d8%b2%d9%88%db%8c%d9%86

پاورپوینت مرمت سرای وزیر قزوین فهرست مطالب:   مقدمه فرضیه فصل اول : موقعیت ...

%d9%be%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%be%d9%88%db%8c%d9%86%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d9%85%d8%aa-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d9%82%d8%b2%d9%88%db%8c%d9%86

پاورپوینت مرمت خانه امتیاز خلاصه ای از محصول: اطلاعات جمع آوری شده از منابع مختل ...

%d9%be%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%be%d9%88%db%8c%d9%86%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d9%85%d8%aa-%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b5%d9%81%d8%a7

پاورپوینت مرمت حمام صفا خلاصه ای از محصول: طرح مسئله:                 با  توجه ب ...

%d9%be%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%be%d9%88%db%8c%d9%86%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d9%85%d8%aa-%da%86%d9%87%d9%84%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%86-%d9%82%d8%b2%d9%88%db%8c%d9%86

پاورپوینت مرمت چهلستون قزوین خلاصه ای از محصول: فصل اول :مطالعه شناخت بنا معرفی ...

%d9%be%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%be%d9%88%db%8c%d9%86%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d9%85%d8%aa-%d8%a8%d9%86%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%b7%d9%86%d9%87-%d9%82%d8%b2%d9%88%db%8c%d9%86

پاورپوینت مرمت بنای سعدالسلطنه قزوین سرای سعدالسلطنه سرای سعدالسلطنه به دستور سع ...

%d9%be%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%be%d9%88%db%8c%d9%86%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d9%85%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86

پاورپوینت مرمت بازار زنجان مقدمه                                                 ...

%d9%be%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%be%d9%88%db%8c%d9%86%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7

پاورپوینت روستای دیوا توضیحی از پروژه: فصل اول: vمحل قرار گیری روستا در کشور، اس ...

%d9%be%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%be%d9%88%db%8c%d9%86%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%d8%b3%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa

پاورپوینت تحلیل فرهنگسرای بهشت توضیحی از پروژه: معرفی جغرافیای سیاسی شهر مشهد اس ...

%d9%be%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%be%d9%88%db%8c%d9%86%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%aa%d8%ae%d8%aa-%d8%ac%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%af

پاورپوینت تحلیل تخت جمشید توضیحی از پروژه: مشخصات شیوه پارسی (( معماری )) ۱-  اس ...

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%a2%d8%a8%d8%b2%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a2%da%a9%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%88%d9%85

پروژه موزه آبزیان وآکواریوم مشخصات محصول: پلان ها به صورت کامل نماها برش ها سایت ...

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%af%db%8c%d9%85-%d9%82%d8%b2%d9%88%db%8c%d9%86

پروژه تحلیل خیابان تهران قدیم قزوین مشخصات محصول: بیش از۲۰۰ تصویر ار تمام زاوی ه ...

%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%a9%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c

پروژه دانشکده معماری مشخصات محصول: پلان ها به صورت کامل مبلمان شده نماها برش ها ...

%d9%be%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%be%d9%88%db%8c%d9%86%d8%aa-%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d9%87-%d8%a7%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d9%88%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%be%da%a9%d8%aa%db%8c%d9%88

پاورپوینت هندسه احجام وپرسپکتیو توضیحی از پروژه: ژرفا نمایی یا تصویر مجسم (Persp ...

%d9%be%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%be%d9%88%db%8c%d9%86%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d9%88%d9%85%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af

پاورپوینت مواد ومصالح جدید فهرست مطالب: بتن انتقال دهنده نور بتن جلا یافته ساگا ...

تصویر ثابت

ما را حمایت کنید