شما اینجا هستید: خانه » رساله

رساله

پایان نامه سینما

پایان نامه سینما

پایان نامه سینما مشخصات محصول: اطلاعات از کلیه فضاهای نمایشی پلان طبقه همکف پلان طبقه اول پلان طبقه دوم برش طولی وعرضی ۴شیت به صورت عکس رساله ۴۰۰ صفحه ای فهرست فصل اول رساله: فهرست ...

پایان نامه موزه آب قزوین

پایان نامه موزه آب قزوین

پایان نامه موزه آب قزوین مشخصات محصول: اطلاعات پروژه روند طراحی ۷ رندر از روند طراحی ایده طراحی پروژه رساله کامل سایت پلان با بهترین کیفیت پلان ها با بهترین کیفیت ۴نما با بهترین کی ...

پایان نامه تحلیل خیابان تهران قدیم

پایان نامه تحلیل خیابان تهران قدیم

پایان نامه تحلیل خیابان تهران قدیم فهرست مطالب محصول: فهرست فصل اول طرح تحقیق- مطالعات در مقیاس فراگیــر.. ۱ ۱-۱٫ تعریف مسئله................................... ۲ ۱-۲٫ مطالعات و تع ...

پایان نامه ترمینال مسافربری

پایان نامه ترمینال مسافربری

پایان نامه ترمینال مسافربری مشخصات محصول: مطالعات طراحی شامل چندین فایل وورد رساله مجموعه پلان ها به صورت کامل مبلمان شده نماها برش ها سایت پلان مجموعه بیش از ۱۲ رندر خارجی فایل شی ...

پایان-نامه-فرهنگسرا

پایان-نامه-فرهنگسرا

پایان نامه فرهنگسرا مشخصات محصول: اطلاعات پروژه روند طراحی مطالعات طراحی شامل چندین فایل وورد وتصاویر رساله مجموعه پلان ها به صورت کامل مبلمان شده نماها برش ها سایت پلان مجموعه بیش ...

پایان نامه مجموعه سینمایی

پایان نامه مجموعه سینمایی

پایان نامه مجموعه سینمایی بارویکرد تعاملات اجتماعی مشخصات محصول: اطلاعات پروژه روند طراحی رساله ۱۰۰ صفحه ای پلان ها به صورت کامل مبلمان شده نماها برش ها سایت پلان مجموعه فایل سه بع ...

پایان نامه خیابان تهران قدیم قزوین

پایان نامه خیابان تهران قدیم قزوین

پایان نامه خیابان تهران قدیم قزوین فهرست مطالب محصول: فهرست فصل اول طرح تحقیق- مطالعات در مقیاس فراگیــر.. ۱ ۱-۱٫ تعریف مسئله................................... ۲ ۱-۲٫ مطالعات و تع ...

رساله کافه کتاب

رساله کافه کتاب فهرست مطالب: تقدیم به : ۲ سپاسگزاری : ۲ مقدمه. ۱۱ بیان موضوع طراحی کافه کتاب.. ۱۲ ضرورتهای طراحی کافه کتاب.. ۱۳ اهداف طراحی.. ۱۳ مطالعات پایه. ۱۴ کافه کتاب چیست.. ۱۷ فرهنگ در لغت.. ۲۳ تعریف فرهنگ... ۲۳ فرهنگ عمومی.. ۲۵ اجزای فرهنگ یک جامعه و نقش کتابخانه. ۲۶ رابطه فرهنگ و تمدن: ۲۹ فصل ۱ : آشنایی با کافه کتاب.. ۳۰ تعریف کافه کتاب.. ۳۲ انواع کتابخانه ها و وظایف آنها ۳۲ کتابخانه ملی.. ۳۲ کتابخا ...

ادامه نوشته

رساله موزه وباغ موزه کرد با رویکرد فرهنگی

رساله موزه وباغ موزه کرد با رویکرد فرهنگی فهرست مطالب: فصل اول:مروری برکلیات بخش اول:موزه ................................ ................................ ................................ ................................ ........... - ۱ ۱ تعریف موزه . .. . .. . .. . ۲۲ ................................ ................................ ................................ ........ - ۲ ۱ تقسیم بندی کشورها از نظر ...

ادامه نوشته

رساله مرکز هم اندیشی برای معماران با رویکرد تقویت هنجارهای اجتماعی

رساله مرکز هم اندیشی برای معماران با رویکرد تقویت هنجارهای اجتماعی فهرست مطالب: فصل اول: شناخت موضوع طرح و مبانی نظری.. ۴ ۱-۱-بیان مساله. ۵ ۱-۲-ضرورت تحقیق.. ۶ ۱-۳- پیشینه تحقیق.. ۷ ۱-۴-پرسش  تحقیق.. ۷ ۱-۵-فرضیه ها ۸ ۱-۶- اهداف ........ ۸ ۱-۷- روش تحقیق.. ۹ ۱-۸- روش گردآوری اطلاعات(میدانی .کتابخانه ای و غیره) ۹ فصل دوم: مبانی نظری تعریف ومفاهیم. ۱۰ ۲-۱- ارزش های اجتماعی (Social Values): 11 ۲-۱- ۱- هنجارهای ...

ادامه نوشته

رساله مرکز ترک اعتیاد

رساله مرکز ترک اعتیاد فهرست مطالب: چکیذه پیشگفتار فصل اول : هطالؼات پایه ۱_ ثیبى هسئل _۱ ۱ ۲_ ّذف تحمیک _۱ ۱ ۳_ ا وّیت ه ضَ عَ _۱ ۲ ۴ _ پیطی تحمیک _۱ ۲ ۵ _ ج جٌ آًَ رٍی پز صٍ _۱ ۳ ۶ _ ر شٍ تحمیک _۱ ۴ فصل دوم : اػتیاد ، درهاى اػتیاد و پیشینه تاریخی ۱_ اػتیاد _۲ ۵ ۱ _ تعبریف اعتیبد _۱_۲ ۵ ۲ _ تفب تٍ عبدت اعتیبد _۱_۲ ۶ ۳_ پیطگیزی _۱_۲ ۶ ۴ _ اٍثستگی ث ه اَد افی یًَ _۱_۲ ۷ ۵ _ سن سدایی _۱_۲ ۷ فهرست هطاله ۱ _سن س ...

ادامه نوشته

رساله کامل مجتمع اقامتی وتفریحی

رساله کامل مجتمع اقامتی وتفریحی فهرست مطالب: فهرست مطالب چکیده........................................................................................................................................ ۱۳ اهداف اساسی طرح....................................................................................................................... ۱۴ مقدمه................................................................. ...

ادامه نوشته

رساله فرودگاه

رساله فرودگاه خلاصه ای از محصول: چکیده فرودگاه یکی از انگشت شمار بناهایی است که سر تا پا مدرن است . فرودگاه و ساختمان اصلی آن ، یعنی پایانه مسافری فاقد هر گونه بیشینه ای است . پایانه مسافری معمولا عبارت بود از ساختمانی بزرگ و چهار گوش ، بعضاً با سیستم جاده ای دو سطحی در قسمت زمینی و یک تراس زمینی پر زرق و برق که مستقیماً به قسمت هوایی دسترسی و اشراف داشته ، برج کنترل ساختمانی مجزا بود مشرف به باندهای پرواز ...

ادامه نوشته

رساله خانه کودکان بی سرپرست

رساله خانه کودکان بی سرپرست فهرست مطالب: فهرست مطالب عنوان                                                                                                       شماره صفحه        چکیده                                                                                                     ا واژه های کلیدی                                                                                         ب مقدمه              ...

ادامه نوشته

رساله ایستگاه راه آهن

رساله ایستگاه راه آهن فهرست مطالب:   فهرست مطالب ایستگاه راه آهن فصل اول: مبانی نظری ۱-۱٫حرکت و مفهوم آن ۱-۲٫بررسی تعاریف حرکت ۱-۲-۱٫حرکت فکر ۱-۲-۲٫حرکت فیزیکی ۱-۳٫بررسی حرکت در معماری ۱-۳-۱٫حرکت ذهن در خودش ۱-۳-۲٫فرمهای پویا ۱-۳-۳٫دفرمه شدن ۱-۴٫حرکت ذهن در نسبت به معنا ۱-۵٫حرکت ناشی از نیروهای محیطی ۱-۶٫عوامل ایجاد حرکت ۱-۷٫زمان فرزند حرکت است ۱-۸٫بررسی تعدادی از مفاهیم معماری از دیدگاه حرکت ۱-۸-۱٫انت ...

ادامه نوشته

رساله کامل سینما

رساله کامل سینما فهرست مطالب: فهرست فصل اول- مبانی نظری طرح هدف لزوم تعریف الف) سینما چیست؟ سینما در آغاز- (سینما و روایت) نشانه‌ها و دلالت در سینما ۳- سینما و زمان ۴- سینما و حرکت اهمیت و ضرورت حرکت تصویر حرکا ۵- سینما و نور- پروجکشن ۶- سینما و معماری  ۷- سینما و مفهوم ۷-۱- واقعیت فیلم- دید. دیدن، دیدگاه- (برخورد علمی) ۷-۱-۱- ماهیت بصری تصویر سینمایی ۷-۱-۲- دیدگاه سینماگر ۷-۱-۳- واقع‌نمایی و غیر واقع نمایی ...

ادامه نوشته

رساله موزه مردم شناسی

رساله موزه مردم شناسی فهرست مطالب: فهرست مندرجات عنوان                                                                                               صفحه روش تحقیق و موانع موجود در مسیر تحقیق............................................... ۱ سازماندهی تحقیق............................................................................... ۱ ضرورت طرح............................................................... ...

ادامه نوشته

رساله موزه رقص

رساله موزه رقص فهرست مطالب: فهرست مطالب عنوان                                                                                            صفحه مقدمه     ۱ فصل اول: آشنایی با رقص ۱ـ۱ـ مفهوم رقص          ۳ ۱ـ۲ـ رقص و تمدن        ۳ ۱ـ۳ـ رقص و فرهنگ      ۲۴ ۱ـ۴ـ تاریخچه  رقص در ایران      ۲۴ ۱ـ۵ـ رقص و احساس آرامش      ۳۱ ۱ـ۶ـ تاریخچه معماری و رقص     ۳۱ ۱ـ۷ـ رقص و فنای         ۳۱ فصل سوم: آشنایی با موزه ۳ـ۱ـ تع ...

ادامه نوشته

رساله طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد پدافند غیر عامل

رساله طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد پدافند غیر عامل فهرست مطالب: فهرست مطالب عنوان                                                                                                             صفحه پیشگفتار ........................................................................................................................................................۱ چکیده .............................................. ...

ادامه نوشته

رساله طراحی آکادمی علمی وتحقیقاتی

رساله طراحی آکادمی علمی وتحقیقاتی فهرست مطالب: فهرست مطالب چکیده........................................................................................................................۱ فصل اول: مبانی نظری....................................................................................................۲ فناوری چیست............................................................................................ ...

ادامه نوشته

رساله سینما

رساله سینما فهرست مطالب: فهرست عنوان                                       صفحه مقدمه فصل اول طرح مسئله ضرورت پروژه روش مطالعه وتحقیق سامان پروژه مطالعاتی فصل دوم : شناخت ۲-۱ شناخت سینما ۲-۱-۱ - سینما چیست ؟ ۲-۱-۲- اختراع سینما ۲-۲-۱ فرهنگ ونمایش ونقش آن درایران ۲-۲-۲- تاریخ سینمای ایران ۲-۲-۳ –  سینمای حال حاضر ایران ۲-۲-۳-۱- نقدینگی ۲-۲-۳-۲- مواد اولیه ۲-۲-۳-۳- نیروی انسانی ۲-۳- معماری وسینما ۲-۳-۱- پیوند ...

ادامه نوشته

رساله سرای موسیقی شهر

رساله سرای موسیقی شهر خلاصه ای از محصول: مقدمه: معماری بسیار توانمندتر و موثرتر از هر هنر دیگری با حیات انسان مرتبط بوده‌است. اگر فرهنگ را جلوه های حیات در یک جامعه بدانیم و عنصر تمدن ساز و نشانه اشتیاق فراینده آدمی‌به بهبود ارتقا و باروری حیات تعریف کنیم می توانیم ادعا کنیم که فرهنگ و معماری همیشه در تعامل با هم به سر برده اند. روح انسان همیشه تجربه هبوط ماندن زندگی کردن واستقرار رابیش ازهرعرصه دیگر درمعما ...

ادامه نوشته

رساله دانشگاه هنر وفناوری معماری

رساله دانشگاه هنر وفناوری معماری فهرست مطالب: فهرست تقدیر و تشکر                                                  ۴ چکیده طرح                                                 ۵ فصل اول  : تحلیل بنیادین                                          ۶ مقدمه                                                     ۸ ۱ دانشگاه ۱۰ ۱ آشنایی با رشته معماری                              ۱۸ ۱ دانشگاه معماری و اهداف              ...

ادامه نوشته

رساله پیش دبستانی

رساله پیش دبستانی فهرست مطالب: فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول: مقدمه ۱ فصل دوم: شناخت کودک ۳ ۱-۲- مفهوم دوران کودکی ۴ ۲-۲- عوامل پیدایش مفهوم دوران کودکی ۴ ۳-۲- مراحل رشد در دوران کودکی ۴ ۱-۳-۲- رشد جسمانی کودک ۵ ۲-۳-۲- رشد روانی کودک ۵ ۳-۳-۲- ساخت فکر کودک ۶ ۴-۲- مراحل تحول روانی کودک ۶ ۱-۴-۲- همگون سازی یا جذب و تحلیل ۷ ۲-۴-۲- تطابق ۷ ۵-۲- مرحله تفکر پیش علمی (مرحله ادراک مستقیم ۲-۷ سالگی) ۷ ۶-۲- شناخت مر ...

ادامه نوشته

رساله مرکز هنر معمار

رساله مرکز هنر معمار فهرست مطالب: فهرست مطالب فصل اول: کلیات ۱-۱- چکیده طرح. ۲ ۱-۲- مقدمات اهداف و ضرورتهای طرح. ۲ ۱-۳- دلایل انتخاب موضوع. ۳ فصل دوم: پیشینه و زمینه ۲-۱- مقدمه. ۶ ۲-۲- مراحل تحقیق. ۸ ۲-۳- ضرورت تحقیق. ۹ ۲-۴- اهداف تحقیق. ۹ ۲-۵- ضرورت اجرای طرح. ۹ ۲-۶- هدف کلی طرح. ۱۰ ۲-۷- تاریخچه‌ی دانشگاه در ایران. ۱۰ ۲-۷-۱- تأسیس اولین دانشگاه ایران. ۱۰ ۲-۷-۲- اولین دانشکده هنردرایران. ۱۲ ۲-۷-۳-  نخستین س ...

ادامه نوشته

رساله مرکز تجاری تفریحی کاسپین

رساله مرکز تجاری تفریحی کاسپین فهرست مطالب: فصل اول شناخت موضوع شناخت موضوع: برای تبیین و تعریف بهتر موضوع پروژه، در وحله نخست ” مجموعه تجاری – تفریحی “ به دو بخش تشکیل دهنده؛ یعنی مجموعه تجاری و مجموعه تفریحی تفکیک می شود و سپس به معرفی اجمالی هر یک از این دو موضوع مراکز تفریحی و مراکز تجاری، و آشنائی کلی با تعریف و تاریخچه آنها و بررسی تحولات این مجموعه ها در مقاطع تاریخی مورد نظر پرداخته خواهد شد. در ادا ...

ادامه نوشته

رساله مجموعه تفریحی وگردشگری

رساله مجموعه تفریحی وگردشگری فهرست مطالب: فهرست مطالب فصل اول: شناخت کلیات.. ۱ مقدمه. ۲ بیان مسئله. ۳ فعالیتها و تسهیلات گردشگری. ۳ فصل دوم: ‌برنامه‌ریزی فیزیکی جزء فضاها ۴ ۱-۲-۱ مطالعات اقلیمی - طبیعی و جغرافیایی. ۵ ۱-۱-۲-۱ بررسی عمومی. ۵ ۲-۲-۱ اقلیم و ساختمان. ۵ ۱-۲-۲-۱ شرایط اقلیمی قزوین و ساختمان. ۵ ۲-۲-۲-۱ اهداف طراحی اقلیم. ۸ ۱-۲-۲-۲-۱ راهنمایی طراحی اقلیم (ساختمان‌های معمولی‌) ۹ ۱-۳-۲-۲-۱ جهت استقرار ...

ادامه نوشته

رساله مجموعه تجاری

رساله مجموعه تجاری فهرست مطالب: فهرست مطالب عنوان گام اول: مبانی نظری عام طرح علاقه و انگیزه ۲ چرایی موضوع اهداف ۲ قابلیت اجرا و توجیه اقتصادی ۲ بیان ضرورت‌های طرح ۳ موضوع و طرح مسأله ۳ بیان مسأله ۳ اهداف پروژه ۴   گام دوم: شناخت بخش اول: مطالعات پایه فصل اول: فضاهای شهری ۱- سابقه و تاریخچه فضاهای شهری ۶ ۲- سه تئوری در زمینه طراحی فضای شهری ۸ ۳- شهر و طراحی شهری ۱۰ ۱-۳- پیدایش و رشد شهر ۱۰ ۲-۳- شهرنشین ...

ادامه نوشته

رساله مجتمع تجاری وتفریحی

رساله مجتمع تجاری وتفریحی فهرست مطالب:             فهرست مطالب مقدمه........................................................................................................................................................... ۱ فصل اول: طرح موضوع و سیری در مفاهیم اولیه آن (مطالعات پایه) بخش اول :مفهوم تجارت........................................................................................................ ...

ادامه نوشته

رساله مجتمع اقامتی وگردشگری

رساله مجتمع اقامتی وگردشگری خلاصه ای از محصول: چکیده رساله حاضر پژوهشی کاربردی در عرصه معماری و اهداف آن مبتنی بر خلق فضاهایی با عملکردهای اقامتی‌، فرهنگی‌، گردشگری‌، ورزشی و تفریحی می‌باشد. مجتمع گردشگری کوثر با قلمروی حدود ۱۳۰۰۰ مترمربع از منظر فعالیت‌های صنعت گردشگری دارای قابلیت‌های بسیار ارزنده است‌. همان طور که از نام موضوع مشخص است این مجموعه را می‌توان مکانی برای تجمع مدعوین‌، پرسنل ارگانها و خانواد ...

ادامه نوشته

رساله مجتمع اقامتی ورفاهی سالمندان

رساله مجتمع اقامتی ورفاهی سالمندان فهرست مطالب فصل اول: طراحی و معرفی طرح هدف پروژه................................................................................. ۱ ۱-۲ نیازهای انسانی و رابطه آن‌ها با افزایش سن............................................. ۲ ۱-۳ بسط فعالیت‌های عمده و توسعه فعالیت‌های فردتر............................. ۳ فصل دوم: مطالعات شناختی............................................... ...

ادامه نوشته

رساله کتابخانه عمومی

رساله کتابخانه عمومی عنـوان پروژه: عنوان پروژه، طراحی کتابخانه عمومی است. این نوع کتابخانه ها، بر خدمات اجتماعی در سطح شهر تأکید می کند. در ایجاد کتابخانه عمومی، فرض بر این نهاده می شود که یک انسان هر چه بیشتر بداند فرد مفیدتری به حال جامعه خود خواهد بود و از این رو برای همه افراد یک جامعه باید امکاناتی فراهم آورد تا مطابق نیازهای خویش، خواندن آنچه را به حال خود مفید می دانند، در دسترس داشته باشند. بیان ضرو ...

ادامه نوشته

رساله کتابخانه

رساله کتابخانه فهرست مطالب فصل اول: کلیات ۱-۱- عنوان پروژه. ۲٫ ۱-۲- مقدمات اهداف و ضرورتهای طرح. ۲٫ ۱-۳- بیان اهداف طراحی. ۳٫ ۱-۴- تعریف فرهنگ. ۴ ۱-۵- حوزه بندی فضاها. ۵ ۱-۶- مبانی طراحی معماری پروژه. ۵ فصل دوم:مطالعات پایه ۲-۱- تعریف ارتباط. ۷ ۲-۲- کتابخانه و فرایند ارتباط. ۸٫ ۲-۳- فرهنگ در لغت. ۱۱٫ ۲-۴- تعریف فرهنگ. ۱۱ ۲-۵-تعریف کتاب. ۱۴٫ ۲-۶-تاریخ پیدایش خط. ۱۶ ۲-۷-تعریف کتابداری. ۲۱ ۲-۸-فلسفه کتابداری. ...

ادامه نوشته
این سایت را حمایت می کنم
ابزار و قالب وبلاگبیست تولز

گوگل پلاس